Những bài thơ trong tập Bếp lửa của tác giả, được in chung với Lưu Quang Vũ trong tuyển tập Hương cây - Bếp lửa, NXB Văn học, 1968.