Lạ kỳ sức sống huỳnh anh,
Dẫu trưa nắng lửa vẫn xanh ngắt giàn.
Hoa chen hoa rực sắc vàng,
Hoa quê vẫn cứ dịu dàng, huỳnh anh!