Em chỉ là cành mắc cỡ thôi
Xếp đôi cánh lá thẹn tay người
Ấp e một chút duyên đồng nội
Năm tháng tiêu dao giữa cuộc đời.