Hoa vàng e lệ nép mình,
Bên bao lá trắng rập rình múa ca.
Trước sân hoa lá la đà,
Thêm tên “ngọc diệp kim hoa” cho đời.