Tháng năm
Chúng tôi vào Phước Long tìm mộ
Lá phạc hoọc rải dày đường cũ
Gió gọi tên đồng đội khắp rừng

Nghĩa trang xây trên đồi
Các anh nằm, bóng khộp già che mát
Chúng tôi thắp hương
Vẫn như ngày xưa cơm nắm chiến trường

Rừng núi trập trùng nghe vọng thác mơ
Như tiếng các anh chào gọi
Chúng tôi đến thăm các anh bằng hương khói
Bằng tình đồng đội thủy chung


Phước Long
Đi tìm đồng đội 5/2000

Nguồn: Khoảng trời thương nhớ (thơ), Bùi Sĩ Vui, NXB Quân đội nhân dân, 2008