Lũ thây sống trên hí trường hí hố
Diễn văn và tuyên bố
Đêm vui còn dài dài
Ngon mắt và mùi tai
Hậu trường có gì xôm không nhỉ ?
Cuộc sát phạt vào màn hay ho
Đồng chí ăn thịt đồng chí
Nhạc hùng càng nổi to.


(1977)