Cả vũ trụ hoá thành hơi thở
cả vũ trụ say bừng men lửa
từ em
ôm trùm anh
rạo rực
nỗi yêu rền

em đến...em đến
Anh ngập đắm
nguồn suối nhuyền
em đến
giấc mơ liền
ngập đắm
miên...
miên...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]