Cho Hiền

Hoa gì nay mới gặp
Gọi thầm hoa không tên
Sắc riêng trời thanh sắc
Hương thấm lòng hương nguyên

Chiều nghiêng sầu quanh quất
Nỗi gì vây bủa ta

Hỏi người, người đã khuất
Hỏi ngày, ngày thẳm xa
Hỏi tình, tình đã mất
Hỏi đời, lần lữa qua

Chiều nghiêng sầu quanh quất
Một mình ta tìm ta

Duyên mệnh nào đưa dắt
Hoa gọi về tuổi hoa

Hoa nhìn cho muôn hoa
cho cõi hiền như mẹ
Cho thơm hồng tuổi Bé
Em vào thơ ú oà

Xin gọi em Hiền hoa


Hà Nội 27-10-2001
Nguồn: Ru xa/ NXB Phụ Nữ, 2002