Tưởng bay ngàn dặm thơ
Hoá vòng vo nhảy nhót
Giữa cái lồng rất to
Tự đan bằng tiếng hót.


Đà Lạt 1997

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]