Bồ câu mái đậu một con
Đường Vui Cố Quận hao mòn bữa nay
Anh xin em rỡn một ngày
Rồi xin ngừng rỡn suốt ngày hôm sau.


(Đêm Tô Châu Dương Tử Giang Tây Hà)

Nguồn: Mưa nguồn và Lá hoa cồn, NXB An Tiêm tái bản, Saigon, 1973