Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 22/08/2009 22:22

"Hột-thì-le" thực đó sao?
Ta dân thảy lỗ đến chào đồng môn
Xưa nay hai kẻ du côn
Ít khi đời sống cô hồn như nhau
Như miếng trầu khác miếng cau
Nhưng có cau, chẳng có trầu như không
Như không sinh chuyện động phòng
Hột sao le được nụ hồng thi ca
Như không sinh nở đàn bà
"Cái lỗ - tối cổ" thành ra tầm thường

Ta thừa văn, bác dư chương
Hôm nay một chén hồ trường chao nghiêng
Thiên tài nhờ lỗ tai thiền
Buồn lên núi hú chẳng phiền Tarzan
Buồn hái nấm luyện thành sâm
Buồn quay vào vách kinh thầm Đạt Ma
Buồn hơn, xuống động bẻ hoa
Buồn hơn chút nữa, kiếm ta đỡ buồn

Kiếm ta, ta cứ ngông cuồng
Sánh vai với Nguyễn Đức Sơn cũng kỳ
Kỳ thì theo Thiệu mà đi
Ta theo bác đã chắc gì tịnh tâm
Chẳng thà bút vẩy, thơ đâm
Rong chơi đợi trận cát lầm đi qua
Đừng khen chê trước mặt ta
Sợ e tiếng gáy làm gà ghét nhau
Cầm bằng trong cuộc bể dâu
Cưa nhau chén rượu cho sầu chia hai


Nguồn: Bùi Chí Vinh, Thơ đời, NXB Thanh Niên, 2007