Những tháng ngày xanh em mang đặt cả,
Tôi đâu tiếc gì trọn gói tài năng.
Lệnh trọng tài – ta bước xa đôi ngả.
Ôi lạy giời – em đấu súng thật hăng!

Tôi lảo đảo trúng cơn hờn đích đáng,
Như nghệ sĩ, cố vớt vát mấy lời,
Với phụ nữ tôi đây không đấu súng,
Nhưng đấu vì phụ nữ – chuyện khác rồi.

Đấu súng vì một nàng hồi tháng bảy
Chạy đến bên, tôi đã nguyện yêu thương,
Mà giờ đây đạn bay như chim sẻ,
Tình trong tôi bị giết bởi tay nàng.