Xóm vắng nhà thưa xác tiếng gà,
Bốn bề lặng lẽ bước vào ra.
Thương con luôn tưởng lời kêu mẹ,
Nhớ cháu thường nghe tiếng gọi bà.
Lủi thủi vườn sau dăm luống đất,
Bần thần cửa trước mấy lùm hoa.
Bà con thỉnh thoảng sang thăm hỏi,
Mấy đứa cò hay hỏi chuyện nhà?

15/3/2019