Mới cất vườn tây túp thảo đường
Trời oi không chốn để thừa lương
Ao chuôm ngày hạ đành khô cạn
Cây núi ba năm bóng chẳng rườm
Muốn sạch cõi lòng năng quét dất
Thích thông cửa ngõ chớ châm hương
Chỉ còn gió sớm khe nam ấy
Lại sợ ve kêu quấy tịch dương.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)