Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đông Tà vào 01/03/2007 11:50

Xưng danh lỡ dở vận buồn đau
Bóng lẻ đêm thơ ruợu đượm sầu
Chung thủy giữ lòng ngay thẳng mãi
Sắt son bền ý quyết dài lâu
Cùng đường hổ thẹn đương xanh tóc
Lộ tuyệt thần oai hiển bạc đầu
Trung tín tâm cao: non ở ẩn
Hùng anh chí khí: dũng còn đâu?


Đọc ngược từ dưới lên:

Đâu còn dũng khí: chí anh hùng
Ẩn ở non cao tâm tín trung
Đầu bạc hiển oai: Thần tuyệt lộ
Tóc xanh đương thẹn:Hổ đường cùng
Lâu dài quyết ý bền son sắt
Mãi thẳng ngay lòng giữ thuỷ chung
Sầu đượm ruợu thơ đêm lẻ bóng
Đau buồn vận dở lỡ danh xưng


Bỏ 2 từ đầu đọc xuôi:

Lỡ dở vận buồn đau
Đêm thơ ruợu đượm sầu
Giữ lòng ngay thẳng mãi
Bền ý quyết dài lâu
Hổ thẹn đương xanh tóc
Thần oai hiển bạc đầu
Tâm cao : non ở ẩn
Chí khí dũng còn đâu?


Bỏ 2 từ cuối đọc ngược:

Dũng khí chí anh hùng
Non cao tâm tín trung
Hiển oai thần tuyệt lộ
Đương thẹn hổ đường cùng
Quyết ý bền son sắt
Ngay lòng giữ thuỷ chung
Ruợu thơ đêm lẻ bóng
Vận dở lỡ danh xưng


Đọc xưôi lấy 4 từ đầu:

Xưng danh lỡ dở
Bóng lẻ đêm thơ
Chung thủy giữ lòng
Sắt son bền ý
Cùng đường hổ thẹn
Lộ tuyệt thần oai
Trung tín tâm cao
Hùng anh chí khí


Đọc ngược 4 từ đầu:

Đâu còn dũng khí
Ẩn ở non cao
Đầu bạc hiển oai
Tóc xanh đương thẹn
Lâu dài quyết ý
Mãi thẳng ngay lòng
Sầu đượm ruợu thơ
Đau buồn vận dở


Kính anh N.

28/12/2006