Trong cốc cây xanh rì,
Đông hè chẳng khác chi.
Tháng năm ngắm sương tuyết,
Ai biết mùa nào đây.
Chán nghe lời thế tục,
Kết bạn đến Lâm Truy.
Cửa Tắc bao danh sĩ,
Nghi hoặc giải cho ta.
Mấy ngày xếp hành lý,
Từ giã với người nhà.
Bồi hồi dừng trước cửa,
Còn ngồi lại suy tư.
Chẳng ngại đường xa quá,
Chỉ sợ người khinh khi.
Chẳng may không hợp ý,
Nhân thế mãi chê cười.
Lòng này khó giải bày,
Nên viết bài thơ ấy.

Thử tình khả đãi thanh truy ức,
Chích thị đương thời dĩ võng nhiên.