Những dòng sông của lòng tôi
Tôi đem tôi bán cho người nhân gian
Người chê bờ bến trễ tràng
Muộn mằn con nước
Lỡ làng phù sa...

Thuyền neo lơ lửng lời ca
Bâng quơ nằm đợi gió xa tìm về...

Cỏ vừa hò hẹn bờ đê
Sao còn ôm ấp nhau về bãi sông?

Triều vơi
Con nước ròng ròng
Gió lên từ phía cánh đồng gió sang.

Con thuyền xưa đã bỏ hoang
Bao nhiêu con nước
vội
vàng
đổ
đi...