Con - Sự thăng bằng
trên sợi dây hạnh phúc cheo leo


4.1985