Thiếu niên thường lắm chuyện
Cưỡi ngựa đi Tây Đô
Gặp nhau trên đường hẹp
Quán rượu ta cùng vô


Nguồn: Văn học sử Trung Quốc, NXB Phụ nữ, 2000.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)