Thiếu thời chưa tỏ lẽ sắc không
Xuân đến trăm hoa gửi tấc lòng
Đông Hoàng nay đã quen rõ mặt
Sân thiền nệm có ngắm truỵ hồng