Bầy chim bay tuyệt tích rồi,
Mây nhàn một đám ngang trời vẫn trôi.
Nhìn nhau mắt chẳng muốn rời,
Ta cùng đỉnh Kính Đình thôi đó mà.