Múa đẹp Hán cung nhân,
Hương hồn hoá mấy xuân.
Nhẹ bay bên dương liễu,
Như vẫn học eo thon.