Đã lâu không đến Đông Sơn
Tương vi đã nở ngát hương mấy lần
Mấy lần mây trắng tan dần
Ánh trăng đã lọt xuống phần nhà ai?