Chiều đến phấn son như tuyết hoa
Dáng xuân khoe sắc điện Tần Nga.
Tiếng tiêu thổi nhẹ trôi mây nước
Váy lụa nhún trầm cất tiếng ca.

Thân toả hương đưa theo gió mát
Tình say diệu cạn phải lòng hoa.
Tiệc xong đèn tắt bông hồng tối
Ngựa phóng trăng soi tình khuất xa.