Dòng tiên sớm nảy bậc anh hào
Vì nước quên mình đám quản bao
Nâng đỡ vầng đông nêu chí cả
Quét tan bụi bắc tỏ tài cao
Công đầy Nam Việt tươi pho sử
Oai khắp biển đông lặng sóng đào
Phúc sánh Phần Dương chi đáng kể
Giặc gờm nhân vật cõi Nam Giao