Tháng tư xuân hết hoa sớm tàn
Chùa núi đào xuân nhú mơn man
Trách giận rằng xuân đi nhanh quá!
Ai biết rằng xuân vẫn chưa tan.