Nước sông, gió Tây cuốn
Hoa sông, thu đã về
Tiễn bạn, chợt sáo thổi
Tiếng buồn như nỗi lòng