Nắng chiếu Hương Lô sinh khói tía
Xa trông thác bạc trước miền sông
Thẳng xuống dường kia ba nghìn thước
Tưởng chín tầng trời lạc sông Ngân