Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông
Bạc đầu ngọn sóng cuốn anh hùng
Được, thua, thành, bại theo con nước
Cơ đồ thoắt cái cũng thành không
Non xanh nguyên vẻ cũ
Mấy độ bóng tà hồng!
Bạn đầu bạc ngư tiều trên bãi
Đã quen rồi gió mát, trăng trong
Một bầu rượu nếp vui gặp gỡ
Mặc thị phi tan trong chén rượu nồng.