Việc đời dài khó lại già rồi
Trời đất mênh mông cuộc hát chơi
Bần tiện gặp thời nên sự dễ
Anh hùng lỡ vận nuốt hờn thôi
Phò vua bụng luống toan xoay đất
Gột giáp sông kia khó vạch trời
Nợ nước chưa đền đầu bạc trắng
Gươm mài mấy đận dưới trăng soi.