Mây phủ cửa ngoài hạc múa sân
Nhấp chén hoa sương khoái vô ngần
Dưới đào biên biếc lòng thanh thản
Mượn gió đông sang quét thạch đàn