Đếm thuyền về lại bến bên sông,
Gió lộng vào bờ tiếng sáo trong,
Ngày xế mỏi ca hồng nhạt nhạt,
Trời chiều vời vợi xanh mênh mông.
Công danh quá khứ như là mộng,
Hồ hải chu du một tang bồng,
Tự tại đi về không bó buộc,
Nhìn âu tung cánh lướt trời không