Từng qua biển lớn sông nào nước?
Ngoài chốn núi Vu chỗ nào mây?
Lần nữa người hoa lười để ý
Nửa vì tu đạo, nửa tình si