Thời tiết thanh minh mưa rơi tuôn
Người đi mong mỏi đến mất hồn
Hỏi rằng quán rượu nơi đâu đấy?
Mục đồng tay chỉ: Hạnh Hoa thôn