Từng ngắm biển xanh e gì nước
Chưa tới Vu Sơn chưa biết mây.
Lướt qua bụi hoa chẳng ngoái đầu
Nửa vì tu đạo, nửa tình say.