Không tuyết đâu hồn của hoa mai
Có tuyết không thơ ai hiểu ai
Chiều xuống thơ thành trời lại tuyết
Cùng mai,xuân mai vẹn cả hai