Người đẹp vén màn châu  
ngồi thẩn thờ mài rũ
Thoáng thấy mắt lệ đẫm
Biết lòng nàng  hận ai?