Chùa hoa xa vọng kệ kinh ngân
Rời rạc giọt hồ, thành lấp trăng.
Đêm động móc rừng đầy xác lá
Sáng ru tiếng sáo sạch lòng trần.
Lạnh lùng bầu khí thêm buồn bả
Ào ạt mưa thu tiếng rập rầm
Bỗng ngộ cuộc đời không ổn định
sinh lòng tìm cửa Phật nương thân.