Bóng người dài theo bóng tà
Khói cây mờ lẫn thôn xa
Chống gậy đi ngang đồng ruộng
Ngàn xanh nổi cánh cò hoa


Nguồn: Danh nhân văn hoá Bùi Huy Bích (1744-1818), Trung tâm UNESCO thông tin tư liệu lịch sử và văn hoá Việt Nam, 1998