Trẻ đi, già trở lại nhà
Giọng quê không đổi, sương pha mái đầu.
Trẻ con nhìn lạ không chào
Hỏi rằng khách ở chốn nào đến chơi?