Nửa đời ở ẩn luôn trong núi,
Chim hót, giường thiền vẫn lắng nghe.
Non nước miền nam xa vạn dặm,
Suốt đời liệu đến được Tào Khê.