Mặt trời tắt sau núi
Hoàng Hà nhập biển sâu
Muốn nhìn xa nghìn dặm
Lên nữa một tầng lầu.