Chiếu băng giường bạc, mộng không thành
Nước trời biêng biếc, mây đêm khơi
Nhạn bỏ Tiêu Tương, chừ xa lắm
Một mảng đền đài, trăng đơn côi.