Dăm ba cung đàn khẩy,
Đối ứng một hai lời.
Rượu vui cùng tri kỷ,
Chốc chốc nắng ngã đầu.