Thông Cốc, Dương Lâm, thấy bóng nào?
Ta còn ôm hận tự xuân nao
Mật phi chan chứa vô cùng hận
Chẳng bận quân vương giết kẻ hầu