Nhà vua trọng anh tài,
Khuyên dạy chữ văn hay.
Tất cả ngành nghề khác,
Chẳng bằng đọc sách thay!