Thiệt thà rượu mới nhà nông
Được mùa lợn béo gà rông thiếu gì
Núi non khuất nẻo đường đi
Chợt loè hoa thắm xanh rì liễu thôn
Tế xuân sáo giục trống dồn
Áo xiêm mộc mạc đời còn nếp xưa
Rày mai trăng sáng mấy mùa
Tay vin gậy trúc tới nhà đầu thôn