Ếch con dưới bùn
Bị sốt phát ban.
Quạ ta bay đến:
"Chú là thầy lang!
Chui vào họng chú
Bệnh tật khỏi liền!"
Và xơi nghiến ếch -
Chỉ thấy tiếng "Nham!"