Cỏ thành khóm liễu buông tơ
Chinh phu ơi biết bao giờ về đây
Rèm soi úa mảnh trăng gầy
Tàn đêm quyên hót gọi bầy lệ sa
Mây giăng nhạn lẻ trời xa
Sông Nam xuân hết phôi pha nét mày
Giấc tương tư mộng bấy nay
Đến bên chàng đó có hay không chàng