Lên cao nhìn bốn bể
Trời đất mênh mông thế
Cảnh vật nhuốm sương thu
Gió lùa nơi vắng lạnh
Vinh hoa nước về đông
Muôn sự làn sóng gợn
Le lói ánh tà dương
Mây buồn không chốn dựa
Ngô đồng nơi én sẻ
Cỏ gai tổ uyên loan
Thà về nơi chốn cũ
Ca bài "hành lộ nan"